Comvalresearch

Tjänster

Alltför få organisationer undersöker och analyserar hur kommunikationen fungerar och vad den har för betydelse för verksamheten. Det innebär att organisationer satsar alltmer på kommunikation utan att veta vilka värden som skapas. ComVal Research AB erbjuder två olika undersökningar av organisationens nuläge och vad som behöver utvecklas för att bli en kommunikativ organisation.


Den kommunikativa organisationen
Kärnan i vårt erbjudande är en webbaserad undersökning riktad till både chefer och medarbetare, som mäter olika aspekter av den kommunikativa organisationen. Läs mer om den nedan.Intern kriskommunikation fokus corona

I ljuset av
pandemin som drabbat världen 2020 har vi också tagit fram en digitalt baserad undersökning och analys av internkommunikation kopplad till Covid-19 och krishanteringen. Mer information finns här.


Vår forskning visar tydligt att många organisationer brottas med flera olika kommunikationsproblem, som kan få stora negativa effekter.
Exempelvis kan nämnas:

1. Ledningen har lågt förtroende beslut implementeras inte.

2. Informationsöverflöd informationen når inte fram.

3. Tystnadskultur beslut fattas utifrån bristande underlag, låg innovationstakt, lågt lärande och arbetsmiljöproblem.

4. Misslyckade förändringsprojekt kommunikation kommer in för sent och för lite.

5. Låg delaktighet lågt medarbetarengagemang.

6. Oklar koppling mellan del och helhet mellanchefer förmår inte att kommunicera strategiska beslut.

7. Suboptimering brist på koppling mellan affärsmål och kommunikationsmål.

UNDERSÖKNING & ANALYS

GRUNDEN FÖR VÄRDESKAPANDE KOMMUNIKATION.

Kommunikativa organisationer – vad behöver vår organisation utveckla för att bli mer kommunikativ? 

Kärnan i vårt erbjudande är en webbaserad undersökning riktad till både chefer och medarbetare, som mäter olika aspekter av den kommunikativa organisationen. Undersökningen fokuserar fem huvudområden: synen på kommunikationens roll och värde, synen på kommunikationsklimatet, nöjdheten med olika kommunikationskanaler, synen på ledningens, närmaste chefens och medarbetarnas sätt att kommunicera samt upplevelsen av kommunikationen med externa intressenter. Dessa fem områden bildar en bas, som kan kompletteras med frågor som är angelägna eller aktuella i er organisation. Det kan till exempel handla om frågor som rör förändringskommunikation, krishantering eller kommunikationsstress. 

Benchmark – hur väl fungerar  vår kommunikation jämfört med andra organisationer i vår bransch? 

Ibland kan det vara svårt att veta vad som egentligen är ett bra eller dåligt resultat. Vi erbjuder därför möjligheten att kunna jämföra de egna resultaten med andra organisationer som har genomfört samma undersökning. En benchmark kan göra det lättare att sätta rimliga mål baserat på mätresultaten.

EN BRED PALETT AV METODER

Årlig kommunikationsbarometer – hur utvecklas branschen? 
En gång om året publicerar vi en årlig kommunikationsbarometer där vi sammanställer och jämför resultat över tid. Den årliga barometern sätter också strålkastaren på ett särskilt tema som är aktuellt och angeläget för branschen. Med andra ord är det en rapport med analyser av både långsiktiga utvecklingsmönster och aktuella trender och teman. 

Kvalitativa metoder – hur kan vi skapa en djupare förståelse för kommunikationen?
Vi arbetar inte bara med undersökningar utan med en bred palett av forskningsmetoder. Intervjuer, både individuella och i grupp, är ofta bra för att  komma bakom enkätresultaten och förstå människors attityder och upplevelser på ett lite djupare plan. En stor del av vår kommunikation idag sker via sociala medier, men ofta görs för lite analyser av hur den kommunikationen fungerar och kan utvecklas, Netnografi är en metod som kan användas för att verkligen kartlägga och förstå hur kommunikationen på sociala medier kan utvecklas och bidra till målen. Ett annat exempel på en spännande metod är delphi-metoden, som används för att kartlägga vad nyckelpersoner eller experter inom ett område tycker och tänker kring en viss fråga.

Fler tjänster

Rådgivning – tänk tillsammans med en forskare

Att hitta en lösning på ett problem är sällan det svåra, utan det är att ringa in och förstå själva problemet. Som forskare är vi drillade i att just definiera och analysera problem. Lösningen tror vi du själv både har och måste äga.


Spaningar och översikter – vad säger forskningen?

Kanske ska ni utveckla kommunikationen inom ett specifikt område – säg CSR, platsmarknadsföring eller kommunikativ ledarskap – och då vill veta vad forskningen har kommit fram till inom detta område. Som forskare är vi vana vid att göra kunskapsöversikter och dra slutsatser kring vad resultaten betyder.